บุคลากร

Watcharin Dejkulthong

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรินทร์ เดชกุลทอง

วุฒิการศึกษา:วท.ม. การสอนฟิสิกส์ค.บ. ฟิสิกส์

สาขาที่ถนัด:ค.บ. ฟิสิกส์

E-mail: watcharin.dej@lru.ac.th
Website: https://gensci.edu.lru.ac.th/th/watcharin_dej

Isararat Makanphan

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิศรารัตน์ มาขันพันธ์

วุฒิการศึกษา:

วท.ม. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ชีววิทยา)

ค.บ. ชีววิทยา

สาขาที่ถนัด:คค.บ. ชีววิทยา

E-mail: isararat.mak@lru.ac.th
Website: https://gensci.edu.lru.ac.th/th/isararat_mak

Piyanuch Lueangngam

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะนุช เหลืองาม

วุฒิการศึกษา:

ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

สาขาที่ถนัด:ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

E-mail: piyanuch.lue@lru.ac.th
Website: https://gensci.edu.lru.ac.th/th/piyanuch_lue

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH